ASL Airlines Ireland

ASL Airlines Ireland, Boeing 737-4Z9(F), reg. EI-STM