Franek na holu

Franek na holu, WAW/EPWA, 04/30/2018 
LOT, Boeing 787-8 Dreamliner, reg. SP-LRF