an225

 LEJ/EDDP, 2028/04/06: Antonov An225 Mriya UR-82060